۹۲-۱۰-۰۶

ارسال شده توسط در آموزشی | ۰ نظر

ترجمه لغات متون حقوقی ۲ – بخش حقوق جزا

نام درس: متون حقوقی ۲

تالیف: مارتین ها نت
www.lawtoday.ir
Section three : criminal law
۱۲ Criminal law – General
principles of Liabilit

نام درس: متون حقوقی ۲

تالیف: مارتین ها نت
www.lawtoday.ir
Section three : criminal law
۱۲ Criminal law – General
principles of Liability

دانلود به صورت فایل word

Key point
نکات کلیدی
Chapter: فصل
Describe: توضیح دادن
Concept: مفهوم
Requirment:شرط یا لزوم
Causation:علیت
Coincidence:انطباق
Transferred Malice:سوء نیت انتقالی
Evaluat :ارزیابی
Role :نقش
Strict Liability :مسوولیت مطلق

Introduction
مقدمه
Produce :ارائه
Comprehensive :جامع
Definition :تعریف
Security :امنیت
Anti- Social :ضد اجتماعی
Sufficiently :به اندازه کافی
Intervention : مداخله Alternatively : شق دیگر
Property :اموال
Both :هر دو
Account :اقامه دلیل کردن
While :در حالیکه
Yet :در عین حال
Contrary :بر خلاف
Accurate :دقیق بودن
Identifies :مشخص کردن – تشخیص دادن
Ought :بایستی – باید
Introduction :مقدمه
Popular :مشهور – رایج
Illustrating :توضیح
Reasons :دلایل
Criminal justice sistem :سیستم دادرسی کیفری
Belief :اعتقاد
Beheld :باقی ماندن
Responsible :مسوول
Engage :دست زدن
Deserving :سزاوار بودن
Blam worthy manner :رفتار قابل سرزنش
Fault :تقصیر
Universal :عمومی
Notion :نظریه
Throuh out :سر تا سر
Following :زیر
Principal maxim :اصل بنیادین
Present :ارائه دادن
Treated :عمل کردن
Cautiously :محتاطانه
Implied :اشاره
Above :بالا
Misleading :گمراه کننده
Vice versa :بر عکس
Contain :در بر گرفتن
Defendant :متهم
Conse quence :نتیجه
Queen,s peace :صلح عمومی
Contrast :مقایسه
Sexual intercourse :مقاربت جنسی
Consent :رضایت
Conduct crimes :جرائم رفتاری
Termed :نامیدن
Volantary :ارادی
Willed :عمدی
Deliberat :مورد تمایل
Rise :مطرح شدن – باعث شدن
Position :دیدگاه
Attract :موجب شدن – جذب کردن
Watches :دیدن
Stranger :نا آشنا
Drown :غرق شدن
Pure :محض
Fails :قصور
Arise :روی دادن – رخ دادن
Applies :اعمال شدن
Contractual :قراردادی
Tortious :مدنی – شبه جرم
Legislation :قانون

Causation
علیت
Un broken :پیوسته
Stages :مرحله
Approached :وارد شدن
Establish :احراز کردن – اثبات
Applying :اعمال شدن – برقرار شدن
But for :مگر به خاطر
Intended :قصد داشتن
Too :زیاد
Remote :فاصله
Thierd party :شخص ثالث
Intervent :مداخله کردن
Chain of causation :سلسله علیت
Sole :تنها
Contribution :کمک کردن – شرکت کردن
Degree :میزان
Raises :مطرح شدن
Stated :بیان شده
Significant :مهم
Bringing :ایجاد کردن
Potent :قوی
Negligible :ناچیز – جزئی
Characteristic :ویژگیها
Unusual :غیر معمول – غیر طبیعی
Avoide :اجتناب – فرار
Rely :استناد کردن
Held :دانستن
Seeking :در صدد بر آمدن
Escape :فرار
Provided :مشروط به اینکه
State :حالت – کیفیت

The mens rea
عنصر معنوی
Particular state :حالت خاص
Emphasises :تأکید
Subjective :ذهنی
Highlights :برجسته
Precise :دقیق
Varies :تغییر کردن
Incorporate :تشکیل دادن
Blameless in advertence :سهو بی تقصیر
Rarely :به ندرت
Examhned :بررسی کردن
Concentrat :متمرکز شدن

Intention
قصد
Issue :موضوع
Test :معیار
Direct inten قصد مستقیم :
Certain :مسلم
Oblique intent :قصد غیر مستقیم
Discretion :نظر – تدبیر
Infer :استنباط
Confirmed :مسلم – محرز
Distinguish :تمایز
Motive :انگیزه
Desire :تمایل
Mercy kiling :کشتن دلسوزانه
Overdose :زیاد – افراطی
Relative :خویشاوند
Medication :دارو
Relive :رها کردن – تسکین دادن
Sufferhng :درد و رنج
Proof :اثبات
Unjustified :غیر موجه
Decided :مشخص
Objective :عینی
Avoid liability :سلب مسئولیت
Arguing :استدلال
Subjective :ذهنی
Justified :موجه
Perception :ادراک
Relevant :مربوط
Deciding :تکلیف
Flow :ناشی شدن
Emphasises :تأکید
Developed :توسعه
Essentially :واقعا“
Thought :فکر
Obvious :بدیهی
Extended :توسعه
Manslaughter :قتل غیر عمد
Frequently :اغلب
Expressed :اظهار شده
Undesirability :نا مطلوب
Limb :عضو
Criminal damage :خسارت جزایی
Exept :استثناء
Intentionally :عمدا“

The Relationship between the actus reus and mens rea :
Relationship :ارتباط
Consider :مورد توجه قرار دادن
Allowed :اجازه دادن
Flexibility :انعطاف
Satisfying :متقاعد کردن یا بر آوردن
Continuing offences :جرائم مستمر
Nature:ماهیت
Commission :ارتکاب
Outset :از ابتدا
The transaction principle :اصل رابطه
Series :یک سری – دسته
Single transaction :عملیات واحد
Transaction :ارتکاب
Appreciable interval :فاصله محسوس

Transferred Malice
سوء نیت انتقالی
Item :فقره
Loss :اتلاف
Aims :هدف
Blow :ضربه زدن
Strikes :برخورد کردن
Anticipated victim :قربانی مورد نظر
Preventing :مانع شدن
Throws :پرتاب کردن
Operate :موثر
Raise :مطرح کردن – اقامه کردن
Charge :اتهام
Assaulting :حمله

Strict Liability in the Criminal Law
Strict liability :مسولیت مطلق
Element :عامل
Possession :تملک
Substance :مال ممنوع شده
Blasphemous :کفر آلود
Libel :افترا
Interpreting :تفسیر
Reluctance :عدم تمایل
Wishes :مایل بودن
Creat :ایجاد کردن
Imposition :وضع کردن
Focus :متمرکز
Issues :موضوع
Guidance :راهنما
Identification :شناسایی
Statutory :قانونی
Provided :ارائه دادن – تهیه کردن
Favour :نفع
Interpreting :تفسیر
Displaced :قابل تغییر
Intended :در نظر گرفتن
Deals :بحث کردن
Wording :نحوه بیان
Interpreted :گونه ها
Contexts :زمینه
Decisive :تعیین کننده
Tended :تمایل
Draw :کشیدن
Regulated :تنظیم
Appropriate :مناسب
Fall :تقسیم شدن- واقع شدن
Regulatory :امور تنظیمی
Quasi-crime :شبه جرم
Danger :خطر
Environmental :محیط زیست
Pollution :آلودگی
Represents :نشان دادن
Significant departure :انحراف قابل توجه
Considered :تأمل

Arguments against
دلایل مخالف
Objectionable :قابل اعتراض
Serves no :فاقد
Comply :تبعیت کردن
Stigmatisation :بد نامی

Arguments for
دلایل موافق
Desirable :مطلوب
Collective :جمعی
Outweighs :مهم تر
Imposition :وضع
Positive :مثبت
Negative :منفی
Avoid :اجتناب- فرار
Non-compliance :عدم اطاعت
Complications :پیچیدگی ها
Seeking :جستجو
Establish :اثبات- احراز
Corporate :مشترک
Relevant :مربوط
Sentencing :حکم
Absolute :مطلق
Outlined :فهرست شده
Defence :دفاع
Due diligence :کوشش پیوسته مقتضی
Precautions :اقدام احتیاطی
Effectively :به طور موثر
Exceptional :استثنایی
Extensive :گسترده

۱۳- Criminal Law _ General Defences
Key points :
Insanity :جنون
Intoxication :مستی
Duress :اکراه
General :عام
Defences :دفاعیات
Mistake :اشتباه
Incapacity :عدم اهلیت
Threats :تهدید
Self – Defence :دفاع از خود
Non – Insane :غیر مجنون
Circumstances :اوضاع واحوال
Consent :رضایت
Automatism :مسلوب الارادگی ، فقدان قصد

Introduction
مقدمه
Proof :اثبات
Rise :مطرح کردن
Case :وضع، مورد
Highlights :برجسته
Actions :اعمال
Excusable :قابل بخشش
Not form :تشکیل ندادن
Justified :موجه
Commission :ارتکاب
Prima facie :نظر اول
Establishing :اثبات ، احراز
Importance :اهمیت
Voluntarily :اختیاری ، ارادی
Required :لازم
Rebut :رد کردن
Formation :تشکیل
Defendant :متهم
Operation :اثر ، کارکرد
Fault :خطا ، تقصیر
Form :تشکیل دادن
Way :جهات

Non – Insane Automatism
مسلوب الاراده غیر مجنون
Non insane :غیر مجنون
Voluntary :ارادی
Automaton :انسان بی اراده
Essential :اساسی
State :حالت
External :خارجی
Internal :درونی
Automatism :مسلوب الارادگی
Committing :ارتکاب
Be held :تصورشدن
Termed :نامیده شدن
Distinction :تمایز ، تفاوت
Suffered :رنج بردن
Argues :استدلال
Conscious :آگاهی
Regarding :در خصوص ، قلمداد کردن
Distinguish :تمایز
Between :بین
Hypoglycemic :کمی قند خون
Medication :دارو
Regarded :محسوب شدن ، قلمداد کردن
Appropriate :مناسب
Earlier :پیشین
Drug :دارو
Black out :بیهوشی
Properly :به موقع
By contrast :در مقایسه
Atributed :نسبت داده می شود
Dicta :اظهار و نظر قضایی
Insane :مجنون
Consumption :مصرف
Throgh :به خاطر
Not taking :مصرف نکردن
Occurred :اتفاق افتاد
Hence :از این رو
Despit :به رغم
Sleep walking :راه رفتن در خواب
Rather :ترجیها“
Self – induced :رفتار خودش
Dangerous :خطرناک

Insanity
جنون
Medical :پزشکی
Mental :روانی
Acquittal :تبرئه
Considerable :قابل توجه ، کامل
Discharges :تبرئه
Detention :توقیف ، نگهداری
Context :زمینه
Situations :موقعیت ها
Infirmity :معلولیت
Successfully :موفقیت آمیز
Allow :اجازه دادن
Discretion :تصمیم گیری
Rules :قاعده ، مقررات
Isa legal,s :مفهوم حقوقی
Disigned :تعیین شد ه
Responsible :مسئول
Verdict :حکم
Court :دادگاه
Dealing :در مورد
Governed :نظارت و کنترل کردن
Show :اثبات کردن
Suffering :مبتلا ، دچار بودن
Diseases :بیماری ها
Nature :ماهیت
Defect of reason :نقص عقلی
Mind :روان
Quality :شرایط ، چگونگی
Caused :باعث شدن
Diseases of mind :بیماری روانی
Wrong :اشتباه

Some definition
برخی تعاریف
Defect of reason :نقص عقلی
Power :قدرت
Limited :محدود
Internal :درونی
Function : عملکرد
Notion :تصور ، نظریه
Refers :مربوط بودن
Status :وضعیت ، حالت
Suffering :مبتلا شدن ، دچار شدن
Totally :مطلقا“ ، کامل
Reason :استدلال
Recognized :شناخته شده
Arterioclerosis :تصلب شراین
Somnambulism :خواب گردی
Met :حامل می شود
Delusions :توهمات
Deprived :محروم بودن
Disease :بیماری
Impairs :معیوب می کند
Epilepsy :صرع
For broader :بسیار گسترده
Moral :اخلاق
Unconscious :بیهوش
Automation :ماشینی
Context :زمینه
True :صحت
The Relation Ship Between Automatism and Insanity
:
رابطه میان مسلوب الارادگی و جنون
Insanity :جنون
Acquittal :تبرئه
Purpose :هدف
Condition :شرایط
Danger :خطر
Distinction :تمایز
Behind :پشت
Represent :ایجاد کردن
Public :عمومی ، اجتماع
Former :پیشین ، تشکیل دهنده
Special Verdict : حکم خاص
Allow :اجازه دادن
Continuing :دائمی ، مستمر
To go free :برای آزاد شدن
Permitting :توقیف کردن ، اجازه دادن
Remain :کماکان
Principles :اصول
Policy :سیاست
Categorization :رده بندی
Unsustainable :ناپایدار
Single :واحد و تنها
Following :بعدی
Social :اجتماعی
Judicial :قضایی
Detention :توقیف
Threat :تهدید
Evolved :بر آمده
Undesirable :نامطلوب
Approach :روش
Resulting :منتج شدن
All wing :همه بخشها
Appropriate :بهترین
Consideration :ملاحظه
Reports :گزارشات
Legislative :قانونی
Responsible :مسئول
Unfortunately :متأسفانه
Implement :به هر منظور
Epilepsy :صرع
Situation :وضعیت
Might :ممکن
Goilty :گناهکار
Discretion :اختیار
Deal :ارتباط
Medical :پزشکی
Clear :روشن
Rather than :به جای اینکه
Mistake :
اشتباه
Property :اموال ، دارایی
Honest :صداقت
Civil :مدنی
Ower ship :مالکیت
Mistake of low :اشتباه حکمی
Position :نظریه
Recklessness :بی مبالاتی ، بی احتیاطی
Likely :احتمال
Negligence :غفلت
Fact :موضوعی
Theft :سرقت
Belonging :متعلق
Belief :تصور ، اعتقاد
Concerning :درباره
Argue :استدلال
Reasonable :متعارف
Established :احراز ، اثبات
Jury :هیئت منصفه
Invest :اعطا کردن
Operate :موثر
Appropriates :مناسب
Another :دیگری
Regarding :تلقی کردن ، قلمداد کردن
Transfer :انتقال دادن
Believed :عقیده داشتن
Peresent :کنونی
Subjective :شخصی
Less :کمتر
Objective :نوعی
Man :بشر
Offence :جرم
Strict :مطلق
Liability :مسئولیت
Strict Liability :مسئولیت مطلق
Intoxication :مستی
Intoxication :
مستی
Raises :مطرح کردن
Principle :اصل
Offender :مرتکب ، مجرم
Simply :به آسانی
Resolve :حل کردن
Dilemma :وضع دشوار
Matter :موضوع
Avoid :اجتناب
Able :قادر بودن ، توانایی
Prevent :مانع شدن
Developed :توسعه دادن
Partly :تا اندازه ای
Wrong :اشتباه
Responsibility :مسئولیت پذیری
Attempt :تلاش
Based :مبنی بر
Type :نوع
Involuntary intoxication :
مستی غیر ارادی
Forced :مجبور بودن
Substance :ماده
Ignorance :نا آگاهی
Account :در نظر گرفتن
Consume :خوردن
Against :بر خلاف
Properties :ویژگی ها
Intoxicating :مست کننده
Complete :کامل
Strength :قدرت
Voluntary intoxication :
مستی ارادی
Knowing :آگاهی
Allowed :اجازه دادن
Basic intent :قصد عام
Extends :ادامه می یابد
Manslaughter :قتل غیر عمد
Becomes :شدن
Sober :هوشیار
Prevent :مانع ، باز می دارد
Sympathy :همدردی
Murder :قتل عمد
In order :به منظور
Inhibitions :موانع
Carrying :انجام
Still :کماکان
Specific intent :قصد خاص
Attempts :اقدامات
Including :از جمله
Dutch courage :شجاعت
Overcome :غلبه
Bona fide medical :درمان پزشکی صادقانه
Bona fide :صادقانه
Prescription :نسخه
Stablizing :متعادل کننده
Substance :ماده
Unpredictable :غیر قابل انتظار
Concerned :مربوط
Treatment :درمان
Effect : اعمال شدن
Provide :ایجاد کردن
Induce :ارائه دادن
Prescribed :تجویز
Pursuance :تعقیب
Sedative :آرام بخش
Risk :خطر
Aggressive :پرخاشگرانه
Substance :ماده
Incapacity
عدم اهلیت
Position :نظریه
Regarding :در خصوص
Minors :صغار
Act :مصوب
Presumed :فرض می شود
Forming :تشکیل
Court :دادگاه
Local :محلی
Authorities :مقامات
Powers :قدرت ، اختیارات
Deal :رسیدگی
Forthermore :به علاوه
Commite :مرتکب
Instigation :تحریک
Adult :بزرگسال
Liable :مسئول
Through :به خاطر
Innocent :بی گناه
Agency :نمایندگی
Abolition :لغو
Presumption :فرض
Doli incapax :توانایی تشخیص خوب از بد
Disorder :بی نظمی
Expected :انتظار
Important :مهم
Differences :اختلافات
Aproaches :شیوه ها
Offenders :مجرمان
اکراه
DuressL:
Defence :دفاع
Forced :مجبور
Known :معروف ، دانستن
Threatner :تهدید کننده
Fear :ترس
Serious :جدی
Way :روش
Injury :آسیب
Reasonable :متعارف
Sharing :داشتن
Influence :تأثیر
Upon :قرار گرفتن ، بر روی
Responded :واکنش
Differently :متفاوت
Available :در دسترس ، مفید
Aimed :هدف
Duty :وظیفه
Protect :حمایت
Abviously :وضوح
Appropriate :مقتضی
Members :اعضا
Strangers :غریبه
Armed robber :سارق مسلح
Customer :مشتری
Cashier :صندوق دار
Opportunity :فرصت
Commission :ارتکاب
Offence :جرم
Avoid :اجتناب
Organisation :سازمان
Source :منشأ
Joined :ملحق شدن
Criminal gang :دسته جنایتکاران
Kind :نوع
Murder :قتل عمد
Attempted :شروع به جرم
Necessity :
اضطرار
General :عام
Recognised :به رسمیت شناختن
Form :شکل
Referred :دانسته شده
Covers :در بر می گیرد
Situations :شرایط
Response :واکنش
Subject :تابع ، موضوع
Causative :سببی
Subjective :شخصی
Objective :نوعی
Self – defence :
دفاع از خود
Faced :مواجه
Violent :شدید
Indecent :ناشایست
Justified :بی گناه
Force :زور
Repel :دفع
Decision :تصمیم
Belived :معتقد
Deciding :تعیین
Question :مسأله
Honestly :حقیقتا“
Factors :عوامل
Issues :موضوع
Regarding :در رابطه
Reasonableness :معقولیت
Except :استثنا
Due :به خاطر
Use force :توسل به زور
Regarded :لحاظ می شود
Account :در نظر گرفتن ، اقامه دلیل کردن
Taken :گرفتن
Reflection :عکس العمل
Available :موجود
Retreat :عقب نشینی
Sought :مقصد
Proportionate :متناسب
Confrontation :مواجه
Deciding :حکم کردن
Governed :تعیین شدن
Acting in the prevention of crime :
Acting :عامل
Prevention :جلوگیری
Statutory :قانونی
Provide :پیش بینی ، تدارک
Effecting :انجام ، تأثیر
Assisting :کمک
Lowful arrest :بازداشت قانونی
Suspected :مظنونین
Consider able :قابل توجه
Overlap :اشتراک
Self – defence :دفاع مشروع
Variants :انواع
Application :کار برد
Consent of the victim :
رضایت قربانی
Victim :قربانی
Consent :رضایت
Charge :اتهام
Common :عادی
Assault :تجاوز
Activity :فعالیت
Involved :شامل شدن
Interest :منفعت
Even :حتی
Surgical :جراحی
Treatment :درمان
Conduct :اقدام ، رفتار
Other wise :در غیر این صورت
Amount :منتهی ، منجر شدن
Grivous :شدید
Bodily :بدنی
Harm :صدمه
Emergency :اضطراری
Appear :به نظر می رسد
Justified :قابل توجیه
Ground :دلیل
Policy :سیاست
Grivous :شدید
Bodily :بدنی
Harm :صدمه
Emergency :اضطراری
Appear :به نظر می رسد
Justified :قابل توجیه
Ground :دلیل
Policy :سیاست
Necessity :ضروری
Seem :به نظر رسیدن
Contact :برخورد
Incidental :لازمه
Instances :نمونه
Professional :حرفه ای
Punch :مشت زدن
Scrum :بازی فوتبال
Violent :شدید
Incidental :اتفاقی
Primary :اصلی
Apply :اعمال
Exception :استثناء
Extend :گسترش
Beyond :فرا تر
Rough :خشن
Undisplied :بی نظمی
Provid :مشروط
Cause :دلیل
Intent :قصد
۱۴ Criminal Law – Murder and Manslaughter
Key Point :
نکات کلیدی
Murder : قتل عمد
Volantary :ارادی
Diminished :مخدوش
Responsibility :مسئولیت
Provocation :تحریک
Suicid pact :پیمان خودکشی
Constructive :اعتباری
Gross :سنگین
Negligence :غفلت
Discuss :بحث کردن
Reforms :اصلاحات
Proposed :پیشنهادی
Involantry :غیر ارادی
Murder
Subject :تابع ، مشمول
Mandatory :اجباری
Sentence :حکم
Life imprisonment :حبس ابد
The actus reus of murder
Direct :مستقیم
Assault :تجاوز
Fright :ترس
Sufficient :کافی
Similary :همین طور
Relating :مرتبط ، راجع به
Discussed :بحث شد
Earlier :قبلا“
Seeking :در جستجو
Murderous :جنایت آمیز
Fall :سقوط
Provided :مشروط
Foreseeable :قابل پیش بینی
Born :متولد
Already :قبلا“
Regarding :در خصوص
Birth :تولد
Wholly :کاملا“
Expelled :جدا شدن
Independent :مستقل
Sustained :ضربات وارده
Womb :رحم
Dead :مرده
Appropriate :متناسب
Destruction :هلاک
Infanticide :بچه کشی
Adopt :اتخاذ
Brain death :مرگ مغزی
Historically :تاریخی
Within :در طول
Inflicted :اثر گذار بودن
Introduced :ارائه شدن
Subsequent :بعدی
Advances :پیشرفت ها
Removed :از بین
Justification :توجیه
Abolished :نسخ
Reform :اصلاح
Attorney generals :دادستان کل
Connected :ارتباط
The mensrea of murder :
Traditionally :کلاسیک
Referred :اطلاق می شود
Malice aforethought :سبق تصمیم توأم با سوء نیت
Ill – will :سوء نیت
Premeditation :سبق تصمیم
Presence :وجود
Vital :اساسی
Express :صریح
Grievous :شدید
Harm :صدمه
Implied :ضمنی
Outlined :سرفصل
Erlier :قبلا“
Regarding :در مورد
Implied malice :سوء نیت ضمنی
Foresaw :پیش بینی
Intended :قصد
Manslaughter :
Operation :عملکرد ، بهره برداری
Partial:ناقص
Pursuance :پیرو
Constructive :اعتباری
Gross :سنگین
Voluntary manslaughter :
Provocation :تحریک
Gave :اعطا کردن
Statutory force :اعتبار قانونی
Further :دیگر
Suffering :رنج بردن ، مبتلا بودن
Pursuance :پیرو
Diminished responsibility :
Abnormality of mind :اختلال روانی
Arrested :متوقف شدن
Retarded :عقب افتاده
Inherent :ذاتی
Induced :ایجاد شده
Substantially :اساسا“
Impaired :مختل نموده ، آسیب زده
Due :به خاطر
Ordinary :عادی
Perception :ادراکی
Reason :استدلالی
Ability :توانایی
Exeercise :به کار انداختن
Willpower :نیروی اراده
Though :اگر چه
Irresistible :مقاومت ناپذیر
Impulse :انگیزه ناگهانی
Substantial :اساسی
Impairment :اختلال
Trivial :جزیی
Similarities :شباهت ها
Contrast :مقایسه
Acquittal :تبرئه
Provocation :
Provocation :تحریک
Killer :قاتل
Said :گفته شده
Lose :از دست دادن
According :مطابقت دادن ، وفق دادن
Satisfy :پاسخ دادن
The subjective element :
Sudden :ناگهانی
Temporary :موقت
Intended to :به منظور
Genuinely :حقیقتا“
Rections : عکس العمل ها
Revenge :انتقام گیری
Particularly :به ویژه
Delayed :به تأخیر انداختن
Albeit :اگر چه
Brief :کوتاه
Striking :ضربه
Back :دفاع ، پاسخ
Abusive :توهین آمیز ، بد زبان
Partners :همسران
Response :واکنش
Follow :به دنبال
Immediately :بلافاصله
Provocative :محرک
Recognised :مورد تأیید قرار دادن
History :پیشینه
Relevant :مربوط ، مناسب
Deciding :تعیین
Straw :جزیی
The objective element :
Responded عکس العمل :
Same :همان
Stated :اظهار نمود
Expected :انتظار می رود
Ordinary :عادی
Respects :جهات
Sharing :جدا
Gravity :شدت
React :عکس العمل
Relevant :مربوط بودن
Subsequent :بعدی
Response :واکنش
Decisions :تصمیمات
Drew :قائل شدن ، کشیدن
Arguing :استدلال
Concern :نگرانی
Requiring :ملزم کردن
Mental gimnastics :تمرینات ذهنی
Arguably :قابل بحث
Unvorkable :غیر عملی
Majority :اکثریت
Matters affecting :موضوعات موثر
Gravity :شدت
Stages :مرحله
Inquiry :بازجویی س
Temporary :موقت
Permanent :دائم
Expected :انتظار داشتن
Unjust :غیر منصفانه
Aimed :هدف
Impotent :ناتوان
Taunted :سرزنش
Own conduct :رفتار خودش
Simply :واقعی
Considered :مورد ملاحظه قرار دادن
Deciding :تعیین
Subsequent response :واکنش بعدی
Suicide pacts :
Part :بخش
Common :مشترک
Enters :وارد شدن
Shall :بایستی
Treated :پیرو
Pursuance :تعقیب
Settled intention :قصد ثابت
Dying :مرگ
Homicide :قتل نفس
Involuntary manslaughter :
Without :بدون
Constructive :اعتباری
Harm :صدمه ، آسیب
Albeit :اگر چه
Aware :آگاه
Sufficient :کافی
Duty :وظیفه
Care :مراقبت
Owed :انجام شود
Conviction :محکومیت
Stated :اظهار داشت
Supremely :در حد اعلا
Regard :در نظر گرفتن
Involantary Manslaughter –Criticisms and Reforms :
Complexity :پیچیدگی ها
Area :زمینه
Published :منتشر کردن
Report :گزارش
Containing :شامل
Recommendations :پیشنهادها
Reform :اصلاحات
Draft bill لایحه قانونی :
Proposals :پیش نویس
Report :گزارش
Consulation :رایزنیها
Criticism :نقدها
Circular :دایره وار ، دوری
Directed :رهنمون شدن ، مستقیم
Scope :قلمرو
Constructive :اعتباری
Too broad :بسیار وسیع
Encompassing :شامل شدن
Accident :حادثه
Creates :ایجاد کردن
Sentence :حکم
Why :چرا
Particular :خاص
Considering :بررسی
Appropriate :مناسب
Reckless killing :
Aware :آگاه
Penalty :مجازات
Life imprisonment :حبس ابد
Killing by gross carelessness :
Carelessness :بی احتیاطی
Obvious :آشکار بودن
Position :وضعیت ، شرایط
Capable :قادر
Appreciating :ارزیابی
Material :مهم
Below :پائین تر
Expected :انتظار داشتن
Intends :قصد داشتن
Takes :در معرض قرار دادن
Constitutes :تشکیل دادن
Intentional :ارادی
Minor injury :آسیب جزئی
Constitutes :متشکل از
۱۵ – Criminal Law – Non – fatal Assults
Key Point :
Non- fatal :غیر مهلک
Assaults :تهدید به حمله
Common :عادی
Actual :واقعی
Bodily :جسمی
Harm :صدمه
Wounding :ارتکاب
Inflicting :ایجاد
Grievous :شدید
Causing :سبب
Intent :قصد
Discuss :بحث کردن
Present law :قانون لاحق یا فعلی
Regarding :درباره
Proposed reforms :اصلاحات پیشنهادی
Common Assault :
Section :بخش
Criminal Justice :عدالت کیفری
Act :مصوب
Punishable :قابل مجازات
Imprisonment :حبس
Disorder :بی نظمی
Fine :جریمه
Separate :جدا گانه
Appears :به نظر رسیدن
Preserve :حفظ کردن
Distinction :تمایز
Refers :اشاره کردن
Include :شامل
Battery :ایراد ضرب و جرح
Either :هر کدام
Sense :مفهوم
Regarded :در نظر گرفتن
Assault :
Placing :قرار می دهد
Fear :ترس
Immediate :ناگهانی
Violence :خشونت
Raising :بالا آوردن
Fists :مشت ها
Thump :ضربت
Menacing :تهدید آمیز
Amount :منجر شدن
Negate :خنثی کردن
Merely :صرفا“
Announce :اعلام کردن ، خبر دادن
Avoid :اجتناب
Application :اعمال
Contact :برخورد
Slight :ناچیز
Collision :برخورد
Shoulder :شانه
Attract :جذب کردن
Attention :توجه
Force :زور
Direct :مستقیم
Emphasises :تأکید
Accompanied :همراه بودن
Immediate :ناگهانی
Subjective :شخصی
Recklessness :بی مبالاتی
Assault occasioning actualbodily harm :
0ccasioning :موجب
Aggravated :شدیدتر
Racially :مسأله نژادی
Trivial :جزئی
Indicates :نشان دادن ،دلالت
Noticeable :قابل توجه
Discomfort :ناراحتی ، رنج
Temporary :موقت
Psychiatric :روحی
Distress :پریشانی
Panic :اضطراب
Infliction :ضربت زدن
Occur :اتفاق افتادن
Emotions :هیجانات
Unlawful and malicious wounding or infliction of grievous bodily :
Wounding :ضرب و جرح
Infliction :وارد کردن
Racially :مسأله نژادی
Aggravated :شدیدتر
Inner :داخلی
Outer :خارجی
Broken :بریدن
Psychiatric :روحی
Vice versa :بر عکس

Inflict :ضربه وارد آوردن
Subjective recklessness :
بی مبالاتی شخصی
Unlawful and malicious wounding or causing grievous bodily harm with intent to do grievous bodily harm or resist lawful arrest
Resist :مقاومت کردن
Lawful arrest :بازداشت قانونی

Malicious :عامدانه ، همراه با سوء نیت
Grievous :شدید

Criticisms and Reforms :
Criticisms :نقدها
Consolidating :تثبیت کننده
Archaic :منسوخ
Confusing :مغشوش
Inconsistencies :عدم تطابق
Terms :اصلاحات
Indicate :اشاره کردن
Occasioning :انگیختن
Inflicting :ضربه وارد کردن
Difficulties :مشکلات
Scope :قلمرو
Extent :حد ، میزان
Psychological :روانی
Frequently :اغلب
Lack of congruence :عدم تطابق
Complexities :پیچیدگی ها
Confusions :اشتباهات
Additional burdens :بار مسئولیت اضافی
Significant :قابل ملاحظه
Proposed :پیشنهاد شدن
Home Office :وزارت کشور
Draft Bill :پیش نویس لایحه
Consultation :مشاوره ، رایزنی
Bill :لایحه
Tougher :سخت تر
Lenient :ملایم تر
Intentionally :عامدانه
Replace :جایگزین
Increase :افزایش
Present :فعلی
Justified :مجاز دانستن
Foresight :پیش بینی
Prove :اثبات
Relation :ارتباط
Clause :بند
Transmission :انتقال
Disease :بیماری
Controversial :بحث برانگیز
Clarity :وضوح
Consistency :انسجام
Area :قلمرو
Pressure :فشار
Legislative :قانونی
Timetable :جدول زمانی

Unlikely :بعید بودن

Enacted :تصویب شدن
Earliest :اولین فرصت
۱۶ – Criminal Law – Property Offences
Key points :
Theft :سرقت
Robbery :راهزنی
Burglary :ورود غیر مجاز
Obtaining :تحصیل ، به دست آوردن
Property :اموال
Deception :خدعه ، فریب
Services :خدمات
Evading :فرار
Payment :پرداخت
Criminal damage :خسارت جزایی
Theft :
Dishonest :نا درست ، تقلب آمیز ، غیر مجاز
Appropriation :تصاحب
Belonging :متعلق
Permanently deprive :محروم ساختن همیشگی
Appropriation :
Assumption :فرض، وضع ید
Rights :حقوق
Owner :مالک
Sufficient :کافی است
Thief :سارق
Assumed :تصرف کند
Properly : به طور صحیح
Switching :راه گزینی ، به دنبال
Price :ارزش ،قیمت
Labels :برچسب
Thought :تفکر ،تصور
Consent :رضایت
Authority :اختیار
Revision :باز نگری
Report :گزارش
Basis :مبنا
Certainly :یقینا“
Inclusion :شمول
Spacific offence :جرم خاص
Obtaning :تحصیل
Weight :اهمیت ،سنگینی
Argument :بحث ، استدلال
Dissenting :نظر مخالف
Took :اتخاذ کردن
View :نظر
Notwithstanding :با وجود اینکه
Quite :درست ، کامل
Majority :اکثریت
Adopted :پذیرفتن ، اتخاذ کردن
Interpretation :تفسیر
Parliament :پارلمان
Revealed :آشکار کننده
Refrence :مراجعه
Guess :حدس
Broadest :بسیار وسیع
Ratio :دلیل
Potentially :بالقوه
State :وضعیت ، حالت
Precise scope :قلمرو پرونده
Valid :معتبر
Gift :هدیه
Whereas :در جایی که
Procured :تحصیل ، به دست آوردن
Fraud :کلاه برداری
Undue :ناروا
Influence :اعمال نفوذ
Innocently :بی تقصیر
Stealing :سرقت کردن
Subsequently :بعدا“
Assumes :فرض کردن
Keeping :نگه داشتن
Dealing :معامله
Initially :ابتدا
Borrows :قرض گرفتن

Sells :فروختن
Returning :پس دادن ، برگرداندن س
Property :
Real : منقول (اصطلاحا“)
Personal :غیر منقول
Intangible property :حقوق دینی
Refers :اطلاق کردن
Debt :بدهی
Copyright :حق تألیف
Stolen :سرقت
Land :زمین
Severed :جداشده
From :از
Trustee :امین ، متولی ، تراست
Representative :نماینده
Deals :اقدام ، معامله
Obligations :تعهدات
Imposed :تحمیل شده
Possession :متصرف
Cultivated :زراعت
Fruit :میوه
Picked :چیدن
Commercial :تجاری
Tenant :مستأجر
Fixture :ثابت
Structure :منضمات
Let :مورد اجاره
Sells :فروختن
Garden :باغ

Shed :سر پوشیده

Greenhouse :گلخانه
Belonging to another :
Possession :متصرف
Proprietary right :حق تقدم
Interest :منافع
Garage :گاراژ
Paying :پرداخت
Repairs :تعمیرات
Trust :تراست
Beneficiaries :تراست
Obligation :متعهد
Retain :نگهداری
Receives :دریافت کردن
Flatmates :هم اتاقی ها
Pay :پرداخت
Household :خانه
Bills :صورت حساب
Spends :خرج کردن
Restoration :اعاده
Wages :دستمزد
Employer s :کارفرما
Dishonesty :
Provide :ارائه
Definition :تعریف
Deprive :محروم کردن
Except :استثناء
Trustee :تراستی
Representative :نمایندگی
Discovered :دریافت کردن
Ordinary standards :معیارهای عادی

Honest :درست کار
Irrelevant :نامربوط
Intention to permanently deprive :
Permanently :دائمی
Immaterial :بی اهمیت
View :قصد
Thief :سارق
Benefit :منفعت
Intends :قصد
Permanently :دائمی
Malice :سوء نیت
Destroys :از بین بردن
Treasured :اندوخته
Possession :برداشتن ، تصرف
Point :عقیده
Return :اعاده ، بر گرداندن
Except :استثناء
Treats :در اختیار داشتن
Dispose :مستعد کردن ، آماده کردن
Regardless :بدون توجه
Borrowing :قرض گرفتن
Lending :قرض گرفتن
Equivalent :معادل ، برابر
Outright :کامل
Disposal :از دست دادن
Weekly :هفتگی
Pass :بلیط
Returns :برگرداندن
Expired :انقضای مدت
Value :اعتبار
Pass :بلیط
Problematic :مبهم
Subsequently :بعدا“
Abandons :واگذاری ، اعراض کردن
Parts :بخش ، پاره
Condition :شرایط
Perform :جدا کردن ، رها کردن
Pawns :اجرا کردن
Robbery :
Robbery :سرقت
Sentence :حکم
Putting :قرار دادن
Seeking :به دنبال
Put :قرار دادن س
Force :زور
Combined :ترکیب شدن

Placed :موقعیت
Immediate :فوری س
Burglary :
Burglary :ورود غیر مجاز به ملک دیگری
Dwelling :مسکن
Entering :ورود
Building :ساختمان
Trespasser :متجاوز
Permission :اجازه
Manner :عمل ، رفتار
Shopper :خریدار
Moves :تغییر مکان
ShopFloor :فروشگاه
Space :فضا
Stockroom :انبار
Substantial :اساسی ، قابل توجه
Effective :موثر
Entry :ورود
Stuck :گیر افتادن
Downstairs :طبقه پایین
Arm :بازو
Hardly :به سختی
Slight :جزئی
Entered :ورود
Steal :سرقت
Inflict :وارد کردن ، ایراد
Attempted :شروع
Inflicting :ایراد ، وارد کردن
Dwelling :مسکن
Vessel :کشتی
Vehicle :وسیله نقلیه

Houseboat :خانه قایقی
Residential :مسکونی

Abtaining property by deception :
Obtaining :تحصیل
Deception :فریب ، خدعه
Ownership :مالکیت
Possession :تصرف
Enabling :قادر ساختن
Retain :نگهداری
Difference :تفاوت
Whereas :در حالی که
Since :بعد از
Longer holds : در نظر گرفتن
False : متقلبانه
Representation :اظهار
Express :صریح
Implied :ضمنی
Enable :قادر ساختن
Exception :استثناء
Transfers :انتقالات
Deceived :به اشتباه افتادن
Precede :مقدم بودن
Deliberate or reckless deception :
Deliberate :عمدی
Deceiver :فریب دهنده
Ambiguous :مبهم
Underestood :درک کردن
Sense :مفهوم
Obtaining services by deception :
Obtaining :به دست آوردن
Conferring :اعطا کردن
Benefit :منفعت
Permitting :اجازه
Paid :پرداخت

Payment :پرداخت

Enforceable :قابل اجرا
Evading a liability by deception
Evading :فرار ، اجتناب
Evasion :فرار ، اجتناب
Securing :تضمین
Persuades :وادار کردن
Release :بخشیدن
Debt :بدهی
Inducing :القا کردن
Criditor :طلبکار
Wait for :صبر کردن
Forgo :صرف نظر کردن
Default :قصور ، نکول
Forgoing :صرف نظر کردن
Claiming :ادعا
Waiter :پیش خدمت
Exemption :معافیت
Abatement :کاهش
Reduction :کاهش
Discount :تخفیف
Enforceable :قابل اجرا
Permanent default :نکول دائمی ، قصور دائمی
Creditor :طلبکار
Dud cheque :چک بدون محل
Overcome :غلبه کردن
Term :مدت
Cash :نقدینگی
Making off without payment :
Making :بدست آوردن
Supplied :کالای ارائه شده
Expected :توقع داشتن
On the spot :در محل پرداخت
Meal :غذا
Haircut :سلمانی
Barbers :آرایشگاه
Enforced :قابل اجرا
Notice :اطلاعیه
Custom :عادت
Practice :عرف
Criminal Damage :
Excuse :عذر ، مجوز
Intentionally :عامدانه
Racially :مسأله نژادی
Aggravated :شدیدتر
Damage :خسارت
Destroy :تخریب
Suffers :متحمل شدن
Impairment :نقص
Deterioration :بدتر شدن
Expense :هزینه
Minimal :حد اقل
Effort :اقدام
Remedy :جبران
Tangible property :اموال عینی
Custody :حفاظت
Proprietary right or interest :
منافع یا حقوق مالکانه
Obviously :بدیهی
Entitled :ذیحق
Protect :حفظ
Adopted :انتخاب
Aggravated criminal damage :
Aggravated :شدید
Intending :قصد
Thereby :به وسیله آن
Endanger :به خطر انداختن
Essentially :عمدتا“
Addition :علاوه بر
Arson :ایجاد حریق عمدی
۱۷ – Criminal Law – Preliminary Offences and Participation
Key points :
Attempt : شروع به جرم
Incitement :تحریک
Conspiracy :توطئه
Principal :اصلی
Secondary :فرعی
Offenders : مجرمین ، مرتکبین
Introduction :
Preliminary :مقدماتی
Called :نامیدن
Inchoate offences :جرائم ناقص
Concern :مربوط
Preparation :مقدمات
Instigation :تحریک
Disirable :مطلوب
Enables :اختیار دادن ، قادر ساختن
Intervente :دخالت
Prevent :ممانعت
Planned :طراحی شده
Attempt :
Attempt :شروع به جرم
Preparatory :تدارک
Summary :اختصاری
Secondary :فرعی
Covered :مشمول
Mere :صرف
Embarked :شروع کردن ، مبادرت
Proper :مناسب
Ultimately :در نهایت
Question :موضوعی
Decide : تصمیم گیری
Act :قانون
Convicted :محکومیت
Full offence :جرم تام
Pickpocket :جیب بر
Empty :خالی
Somewhat :نسبتا“
Bizarrely :شگفت آور
Rapidly :سریعا“

Reversed :برگشت پذیر ، نقض شد
Surrounding :پیرامون

Incitement :
Incitement :تحریک ، اغوا
Incite :تحریک کردن
Instigate :انگیختن
Advice مشاوره
Encouragement :تشویق
Persuasion :وادار کردن
Compulsion :اجبار
Writing :نوشتاری
Speech :گفتاری
Carried :واقع شدن
Conspiracy :
Outrage :تباهی ، جریحه دار کردن
Decency :عفت عمومی
Pursue :اعمال
Accordance:هماهنگی
Fact :عمل ، امر
Conspirator :توطئه گر
Reached :دست یافتن
At liast :حد اقل
Wheel :چرخ وار
Chain :زنجیره ای
Spouse :همسر
Participation :
Participation :مشارکت
Commit :ارتکاب
Principal offenders :مجرمان اصلی
Contribution :مشارکت
Supplies :تهیه کننده
Gun :اسلحه
Robbery :سرقت
Secondary offenders :مجرمین فرعی ، تبعی
Accessories :معاونان
Abettors :شریکان
Amended :اصلاح شده
Aids :کمک کردن
Abets :معاونت کردن
Counsels :مشورت کردن
Procures :تهیه وتدارک کردن
Indictable offence :جرم قابل تعقیب
Tried :محاکمه
Punished :مجازات
Unlike :بر خلاف
Preliminary offences :جرائم مقدماتی
Procuring :تهیه و تدارک
Secondary participation :
مشارکت تبعی
Aiding :معاونت
Provision :شرط
Material :اساسی
Assistance :کمک
Aware : آگاه
Unknown :نا شناخته
Trips :به اشتباه انداختن
Pollice officer :مأمور پلیس
Intervene :مداخله
Abetting :مشارکت
Shouts :داد زدن
Assaulting :حمله
Counselling :مشورت
Prior :قبل
Procuring :تدارک
Excess alcohol :الکل اضافی
Capable :قادر
Joint enterprise :
اقدام مشترک
Engaged :داخل شدن
Fundamentally Different :
تفاوت اساسی
Range :محدوده
Contemplated :مورد نظر
Keeping :نگهداری ، توافق
Disturbed :مزاحم شدن
Course :جریان
Violence :خشونت
Type :نوع
Degree :درجه
Withdrawal :
صرف نظر ، انصراف
Assistance :معاونت
Encouragement :تشویق
Unequivocal :روشن
Neutralise :خنثی ، سیاست بی طرفی
۱۸- Crime and Punishment
Key Point :
Criminal justice sistem :
سیستم عدالت کیفری
Identify :تشخیص ، شناسایی
Aims :اهداف
Punishment :مجازات
Approach :دیدگاه
Sentencing :محکومیت
Evaluate :ارزیابی
Effectiveness :تأثیر
Achieving :دست یافتن
Introduction :
Discourage :جلوگیری
Satisfy :ارضاء کردن
Engage :درگیر شدن ، متعهد کردن
Deserve :سزاوار بودن
Correct :صحیح
Outcome :نتیجه

Criminal activity :اقدام جنایی
The aims of punishment :
Retribution :کیفر ، جزا
Revenge :انتقام
Deserves :سزاوار بودن
Cathartic :اصلاح کننده ای
Retributive :کیفری
Declined :کاهش یافتن

Particularly :ویژه
Horrifying crimes :جرائم هولناک
Deterrence :

بازدارندگی
Intended :قصد داشتن
Discourage :جلوگیری
Further :بیشتر
Aspects :جنبه
Individual deterrence :
بازدارندگی فردی
Hoped :امید بخش
Deter :بازداشتن ، ترساندن
Re-offending :تکرار جرم
Heat :هیجان
Moment :لحظه ای
Intoxicated :مستی
Opportunistic :فرصت طلب
Considered :ملاحظه کردن
Over – Emphasise :تأکید زیاد
Quality :چگونگی
View :ملاحظه کردن
Likelihood :احتمال
Caught :حصول
Rehabilitation :

اعاده وضع
Designed :طراحی شدن
Discourage :جلوگیری
Rehabilitating :اعاده وضع
Law- abiding mainstream of society :
روند کلی قانون مند اجتماعی
Character :شخصیت
Identifiable :مشخص

Regime :رژیم

Addresses :شناسایی
Behaviour :رفتار
Key concepts in effective punishment
Proportionality :تناسب
Incorporated :ترکیب کردن
Severity :شدت
Justified :توجیه شدن
Fault :تقصیر
Reflect :منعکس کردن
Preceived :در نظر گرفتن
Excessively :به حد افراط
Harsh :خشن
Reluctance :اکراه ، بی میلی
Prosecute :تعقیب
Convict :محکوم کردن
Disrepute :بی اعتبار
Proportionality :تناسب
Deter :جلوگیری ، ترساندن
Essential :ضروری
Maintaining public confidence :
حفظ اعتماد عمومی
Implicit :ضمنی
Just :عادلانه
Retribution :کیفر
Certainty :

قطعیت
More certain :قطعی تر
Prospect :جنبه ، انتظار
Stronger :قوی تر
Deterrent :بازدارندگی
Severe :شدید
Unlikely :بعید بودن
Argue :استدلال
Investment :سرمایه گذاری
Policing :برقراری نظم در جامعه
Prevention :جلوگیری
Strategies :راهبردها
Publicity :
اعلام عمومی
Informing :آگاهی دادن
Education system :سیستم آموزش
Vital :ضروری
Success :موفقیت
Enhances :آگاهی
Promptness :
فوریت
Efficient :کارایی
Detection :کشف
Association :پیوستگی
Amongst :در میان
The present approach to sentencing in the english courts
Approach :دیدگاه
Courts :دادگاه ها
Governed :نظارت کردن
Primarily :اساسا“
Powers :اختیارات

Adult offenders :مجرمین بزرگسال

Refers :مطرح کردن
Custodial sentences :
مجازات توقیفی
Pass :صادر کردن
Serious :جدی ، مهم
Violent :خشونت
Protect :محافظت
Assessment :ارزیابی
Account :در نظر گرفتن
Aggravating :مشدده
Mitigating :مخففه
Previous convictions :محکومیت های قبلی
Length :مدت
Commensurate :متناسب
Longer term :مدت طولانی تر
Stated :اظهار داشت
Primarily :اساسا“
Phrase :عبارت
Proportionality :تناسب
Central :اصلی
Current practice :رویه جاری
Community sentences :
مجازات اجتماعی
Justified :قابل توجیه
Probation :تعلیق
Restriction :محدودیت
Liberty :قائل شدن
Fines :
جریمه
Alternatively :راه دیگر اینکه
Addition :علاوه بر
Reflect :منعکس کردن
Financial :مالی
Miscellaneous sanctions :
مجازات های گوناگون
Addition :علاوه بر
Options :گزینه
Sanction :جریمه ، مجازات مالی
Compensate :خسارت
Drugs offences :جرائم مواد مخدر
Confiscate :مصادره

Assets :دارایی
Gained :به دست آمده
Youth offenders and Mentally offenders :
مجرمان جوان ومجرمان روانی
Detention :بازداشت
Training :آموزش
Institutions :موسسات
Adult prison :زندان بزرگسالان
Obtain :دریافت کردن ، به دست آوردن
Treatment regime :رژیم درمانی
Minimum and Mandatory Sentences :
مجازات های حداقل و اجباری
Mandatory :اجباری
Trafficking :قاچاق
Domestic :خانواده
Depart :عدول کردن
Approach :دیدگاه
Criticised :انتقاد کردن
Interfering :دخالت
Discretion :صلاحدید
Offence demands :الزامات جرم
Heard :استماع دادرسی
Proportionality :تناسب
Highlights :برجسته
Potential :توانایی
Conflict :محدود کردن
Pursuit :تعقیب

Judiciary :قوه قضائیه
The effectiveness of the criminal justice system :
تأثیر بخشی سیستم عدالت کیفری
Justice :عدالت
Expressed :بیان شده
Range :محدوده ، دامنه
Sanctions :مجازات
Official statistics :آمار رسمی
Reveal :نشان دادن
Approximately :تقریبی
Percent :درصد
Release :آزادی
Weaknesses :ضعف
Rehabilitation :اعاده وضع
Lack :فقدان
Release :آزادی
Respect :جنبه
Considerably :قابل ملاحظه
Cheaper :ارزان تر
Implement :اجرا
Remain :باقی ماندن
Financial :مالی
Costs :هزینه ها
Custody :حبس
Attention :توجه
Acknowledging :مورد توجه قرار دادن
Developed :گسترش یافتن
Disorders :نا هنجاری ها
Context :زمینه
Complex :پیچیده
Political :سیاسی
Predisposition :تمایل
Towards :به سمت
Violent protest :اعتراض خشونت آمیز
Light :در نظر گرفتن
Various concerns :نگرانی های مختلف
Reconviction :محکومیت مجدد
Rates :زود رس
Lack :فقدان
Public confidence :اعتماد عمومی
Conducting :مدیریت ، هدایت
Fundamental :اساسی
Review :تجدید نظر
Framework :چهارچوب
Guide :آموزش ، راهنمایی
Sentencing :محکومیت
Options :اختیارات
Meet :مناسب ، مقتضی ، حصول
Overarching :پوشش دهی
Costs :هزینه ها
Relative :نسبی
Effectiveness :تأثیر بخشی
Reducing :کاهش
Current Sentencing :محکومیت های رایج
Likely :احتمالی
Impact :اثر
Recommendations :پیشنهاد
Terms :دوره
Costs :هزینه ها
Prison population :جمعیت زندانی ها
Review :تجدید نظر
Identify :تعیین
Flexible :انعطاف پذیر
Management :مدیریت
Link :مرتبط شدن
Reduction :کاهش
Sustain :حمایت
Confidence :اعتماد
Protect :حمایت
Conclusion :
نتیجه گیری
Process :روند
Severity :شدت
Closely related :ارتباط نزدیک
Fault :تخلف
Maintain :حفظ
Public confidence :اعتماد عمومی
Implementing :تکمیل
Strategies :راهبرد ها
Individual :خاص
Context :زمینه ها
Concerns :نگرانی ها
Desirability :مطلوبیت
Mandatory:اجباری
Acknowledging :تأیید
Custody :بازداشت

دانلود به صورت فایل word

منبع:  سایت حقوق امروز

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.

برای درج شکلک روی شکلک مورد نظر کلیک کنید

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette

Amuzgar