خانه / آموزشی / تعیین جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان (بخشنامه ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸)

تعیین جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان (بخشنامه ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد جزء “ب” بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق‌العاده مدیریت، حق شاغل و فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۷) و (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل یکم:جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

۱- جدول حق شغل: امتیاز حق شغل مشاغل دستگاه‌های اجرایی، براساس اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز، براساس جدول شماره یک (۱) برای اجرا از ۱/۱/۱۳۸۸ به شرح ذیل تعیین می‌شود:

جدول شماره یک (۱)

رتبه های شغلی

طبقات جدول

مقدماتی

پایه

ارشد

خبره

عالی

طبقه یک

۲۴۰۰

۲۶۵۰

___

___

___

طبقه دو

۲۶۰۰

۲۸۵۰

___

___

___

طبقه سه

۲۸۰۰

۳۰۵۰

___

___

___

طبقه چهار

۳۰۰۰

۳۲۵۰

۳۶۰۰

۴۰۵۰

۴۶۰۰

طبقه پنج

۳۲۰۰

۳۴۵۰

۳۸۰۰

۴۲۵۰

۴۸۰۰

طبقه شش

۳۴۰۰

۳۶۵۰

۴۰۰۰

۴۴۵۰

۵۰۰۰

طبقه هفت

۳۶۰۰

۳۸۵۰

۴۲۰۰

۴۶۵۰

۵۲۰۰

طبقه هشت

۳۸۰۰

۴۰۵۰

۴۴۰۰

۴۸۵۰

۵۴۰۰

طبقه نه

۴۰۰۰

۴۲۵۰

۴۶۰۰

۵۰۵۰

۵۶۰۰

طبقه ده

۴۲۰۰

۴۴۵۰

۴۸۰۰

۵۲۵۰

۵۸۰۰

طبقه یازده

۴۴۰۰

۴۶۵۰

۵۰۰۰

۵۴۵۰

۶۰۰۰

طبقه دوازده

۴۶۰۰

۴۸۵۰

۵۲۰۰

۵۶۵۰

۶۲۰۰

طبقه سیزده

۴۸۰۰

۵۰۵۰

۵۴۰۰

۵۸۵۰

۶۴۰۰

طبقه چهارده

۵۰۰۰

۵۲۵۰

۵۶۰۰

۶۰۵۰

۶۶۰۰

طبقه پانزده

۵۲۰۰

۵۴۵۰

۵۸۰۰

۶۲۵۰

۶۸۰۰

طبقه شانزده

۵۴۰۰

۵۶۵۰

۶۰۰۰

۶۴۵۰

۷۰۰۰

 

تبصره- امتیاز‌ حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب (۱/۱) محاسبه می شود.

۲- امتیاز فوق‌العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفه ای) متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت‌های شغلی و سایر عوامل مربوط براساس جدول شماره دو (۲) تعیین می‌شود.

جدول شماره دو (۲)

حوزه جغرافیایی خدمت

سطوح مدیریت

۵

۴

۳

۲

۱

 شهرستان

سطح یک

۵۱۰

۹۵۰

۱۴۰۰

۱۸۵۰

۲۳۰۰

سطح دو

۵۵۰

۱۰۰۰

۱۴۵۰

۱۹۰۰

۲۳۵۰

سطح سه

۶۰۰

۱۰۵۰

۱۵۰۰

۱۹۵۰

۲۴۰۰

 استان

سطح یک

۶۵۰

۱۱۰۰

۱۵۵۰

۲۰۰۰

۲۴۵۰

سطح  دو

۷۰۰

۱۱۵۰

۱۶۰۰

۲۰۵۰

۲۵۰۰

سطح سه

۷۵۰

۱۲۰۰

۱۶۵۰

۲۱۰۰

۲۵۵۰

 ملی

سطح یک

۸۰۰

۱۲۵۰

۱۷۰۰

۲۱۵۰

۲۶۰۰

سطح دو

۸۵۰

۱۳۰۰

۱۷۵۰

۲۲۰۰

۲۶۵۰

سطح سه

۹۰۰

۱۳۵۰

۱۸۰۰

۲۲۵۰

۲۷۰۰

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی موظفند عناوین مشاغل مدیریتی و سرپرستی خود را با توجه به عوامل مندرج در بند (۲) فوق به گونه‌ای مشخص نمایند که حداقل ۵۰ درصد از مشاغل مذکور در سطح یک و حداکثر ۲۰ درصد آنان در سطح سه تخصیص یابند.

تبصره ۲- امتیاز فوق‌العاده عناوین سرپرستی واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش با توجه به عوامل عوامل مندرج در تبصره (۲) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مدیت تصدی پست های سازمانی مربوط از ۵۱۰ تا ۲۴۰۰ تعیین می گردد، هر یک از عناوین مشاغل سرپرستی واحدهای آموزشی فوق حداقل در سه سطح قرار می گیرند. هر گونه تغییر موکول به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت خواهد بود. جدول تخصیص فوق العاده مذکور به مشمولین این تبصره پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا خواهد بود.

۳- امتیاز حق شاغل کارمندان براساس عوامل تحصیلات، سنوات خدمت، تجربه، دوره های آموزشی و مهارت‌ها و توانایی‌های فردی بر اساس جدول شماره سه (۳) تعیین می‌شود:

جدول شماره سه (۳)

ردیف

امتیاز تحصیلات

امتیاز دوره‌های آموزشی مصوب

امتیاز مهارت و توانایی‌ها

امتیاز سنوات

خدمت درهرسال

امتیاز تجربه مربوط و مشابه در هر سال

۱

۱۲۰۰

به ازای طی هر یک ساعت دوره آموزشی مصوب، نیم امتیاز

(حداکثر ۵۰۰ امتیاز)

۲۵۰

۱۵

۱۰

۲

۱۴۰۰

۳۰۰

۲۰

۱۲

۳

۱۷۰۰

۴۰۰

۲۵

۱۴

۴

۲۰۰۰

۶۰۰

۳۰

۱۶

۵

۲۳۰۰

۸۰۰

۳۵

۱۸

۴- ایثارگران شاغل و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به استخدام دستگاه‌های اجرایی در‌می‌آیند حسب مورد ایثارگری به تصریح بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، از امتیازات جدول شماره چهار (۴) بهره‌مند می‌شوند:

جدول شماره چهار (۴)

ردیف

درصد جانبازی

مدت اسارت

مدت خدمت داوطلبانه در جبهه

امتیاز

۱

 ۵ درصد

۳ تا ۶ ماه

۳ تا ۶ ماه

۴۰۰

۲

تا ۱۰ درصد

تا ۱۲ ماه

تا ۱۲ ماه

۵۰۰

۳

تا ۱۵ درصد

تا ۱۸ ماه

تا ۱۸ ماه

۶۰۰

۴

تا ۲۰ درصد

تا ۲۴ ماه

تا ۲۴ ماه

۷۰۰

۵

تا ۲۵ درصد

تا ۳۰ ماه

تا ۳۰ ماه

۸۰۰

۶

تا ۳۰ درصد

تا ۳۶ ماه

تا ۳۶ ماه

۹۰۰

۷

تا ۳۵ درصد

تا ۴۲ ماه

تا ۴۲ ماه

۱۰۰۰

۸

تا ۴۰ درصد

تا ۴۸ ماه

تا ۴۸ ماه

۱۱۰۰

۹

تا ۴۵ درصد

تا ۵۴ ماه

تا ۵۴ ماه

۱۲۰۰

۱۰

تا ۵۰ درصد

تا ۶۰ ماه

تا ۶۰ ماه

۱۳۰۰

۱۱

تا ۶۰ درصد

تا ۷۰ ماه

تا ۷۰ ماه

۱۵۰۰

۱۲

بالاتر از ۶۰ درصد

بالاتر از ۷۰ ماه

بالاتر از ۷۰ ماه

۱۵۵۰

تبصره ۱- در صورتی که کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد، بالاترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و بیست و پنج درصد (۲۵%) از امتیاز حالات دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد، مشروط بر آنکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف (۱۵۵۰ امتیاز) تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان ایثارگری که ازتاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ در دستگاه‌های اجرایی اشتغال می‌یابند نیز براساس ساز و کار مذکور محاسبه می‌شود. در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت داشته اند، نباید کاهش یابد.

تبصره ۲- برای خدمت اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۳۰) امتیاز درنظر گرفته می شود.

۵- به استناد بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز دارندگان نشان‌های دولتی به شرح زیر تعیین می شود:

الف- دارندگان نشان عالی                                 ۸۰۰ امتیاز

ب- دارندگان نشان تخصصی  و عمومی درجه (۱)   ۶۵۰ امتیاز

ج- دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه (۲)     ۵۰۰ امتیاز

د- دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه (۳)      ۴۰۰ امتیاز

تبصره: در صورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان‌ دولتی باشد جمع امتیاز نشان‌های دولتی با رعایت حداکثر سقف امتیاز (۸۰۰ امتیاز) بلامانع است.

۶- تا تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف، مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، نوبت کاری، مبلغ تضمین، کسر صندوق، فوق‌العاده محل خدمت (جابجایی محل خدمت)، صرفاً مبالغ مقطوع مندرج درآخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۸۷ کارمندان بعلاوه هزینه سفر دراین سال، مبنای پرداخت برای سال ۱۳۸۸ می‌باشد.

۷- مبالغ مقطوع فوق العاده های محرومیت ازتسهیلات زندگی، مناطق مرزی و جذب مناطق محروم و دور افتاده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۸۷، در حکم کارگزینی سال ۱۳۸۸ تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته براساس فهرست مناطق مذکور موضوع مصوبه هیأت وزیران در سال جاری، قابل پرداخت می باشد. پس از تصویب ضوابط فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته امتیاز حاصل از ضوابط یادشده جایگزین و احکام اصلاح می گردد.

۸- کمک هزینه‌های فوت و ازدواج براساس مقررات موجود و بر مبنای حکم کارگزینی کارمند در پایان سال ۱۳۸۷ پرداخت می‌شود.

۹- کارمندانی که درسال ۱۳۸۸ حایز شرایط استفاده از موارد مندرج در بندهای (۶) ، (۷) و (۸) فوق شوند، همانند کارمندان مشابه در سال ۱۳۸۷ با آنان رفتار خواهد شد.

۱۰- تا تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به تعیین فوق العاده مأموریت و سایر هزینه های روزانه مأمورین اعزامی دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون به خارج از کشور، مفاد تصویب نامه شماره ۲۷۳۹۵/ت۱۴۵۸۷هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۵ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن برای اجرا ملاک عمل می باشد.

۱۱- تا تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به تعیین فوق‌العاده مأموریت روزانه کارمندان، میزان فوق‌العاده مذکور، به‌ازای هر روز مأموریت معادل یک سی‌ام (۳۰/۱) حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۶/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

۱۲-  کمک هزینه ی عائله‌مندی و اولاد به ترتیب ۸۱۰ و ۲۱۰ امتیاز به ازای هر اولاد، حداکثر تا سه اولاد قابل محاسبه می‌باشد.

فصل دوم: نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری

تطبیق با جدول حق شغل:

۱- چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاه‌هایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت نبوده‌اند، متعاقباً اعلام می‌گردد.

۲- کارمندان دستگاه‌های مشمول، با توجه به گروه‌های بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت در مرحله تطبیق، به شرح زیر از معادل امتیازات طبقات جدول شماره یک (۱) برخوردار می‌شوند:

الف) از گروه (۱) تا گروه (۵) معادل امتیازات طبقه (۱) جدول شماره یک (۱)

ب) از گروه (۶) تا گروه (۲۰) به ترتیب معادل امتیازات طبقات (۲) تا (۱۶) جدول شماره یک (۱)

۳- تا تهیه و تدوین ضوابط مربوط به نحوه تخصیص مشاغل به طبقات جدول حق شغل، امتیاز حق شغل کارمندانی که از ابتدای سال ۱۳۸۸ در دستگاه‌های مشمول اشتغال می‌یابند، موقتاً با توجه به مدرک تحصیلی، مطابق جدول شماره پنج (۵) در یکی ازطبقات جدول حق شغل (جدول شماره یک) قرار می‌گیرند. در صورتی که مشمولین این بند مطابق مقررات مربوط به ایثارگران از مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می گردند مقطع تحصیلی بالاتر موضوع مقررات مذکور ملاک عمل خواهد بود.

جدول شماره پنج (۵)

طبقات جدول

تحصیلات

طبقه یک

دیپلم و پایین تر

طبقه سه

کاردانی (فوق دیپلم)

طبقه چهار

کارشناسی (لیسانس)

طبقه پنج

کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)

طبقه شش

دکتری

تبصره – مشمولین طبقه یک (۱) و سه (۳) جدول فوق در صورت دارا بودن سوابق خدمت دولتی به ازای هر پنج (۵) سال تجربه مربوط و مشابه و مشمولین سایرطبقات جدول مذکور به ازای هر چهار (۴) سال تجربه مربوط و مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش (۶) طبقه ارتقاء می یابند. سوابق دولتی غیر مربوط برای ارتقاء به هر طبقه به میزان یک دوم (۲/۱) قابل محاسبه خواهد بود.

۴- تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی به شرح بندهای زیر انجام می شود:

الف- کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع تصویب نامه های شماره ۴۱۶۹ت/۲۵۷۰۳هـ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱، ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۳، ۲۷۷۴/ت۳۰۳۹۷هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌های مربوط، از عناوین ارشد، خبره و عالی برخوردار شده‌اند با همان عناوین در رتبه‌های جدول حق شغل قرار می گیرند.

ب- کارمندانی که در اجرای ماده (۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از (۸۰ درصد) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل مشابه قانون اعضای هیات علمی برخوردار شده اند، متناسب با جدول مربوط (ردیف ۱- مربی، ردیف ۲- استادیار، ردیف ۳- دانشیار) شناخته شده اند، به ترتیب همتراز رتبه های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می‌گیرند.

پ- کارمندانی که در شمول بندهای (الف و ب) قرار نمی گیرند، بدواً در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر (۶) سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا ۱۰ سال تجربه غیر مربوط، به یک رتبه بالاتر، ارتقاء می‌یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد  ارتقاء می‌یابند.

ت- آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند (الف و ب) می باشند از بالاترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد.

ث-  کارمندانی که درسال ۱۳۸۸ در دستگاه‌های اجرایی اشتغال می‌یابند در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند، درصورتی که این قبیل کارمندان دارای سابقه خدمت دولتی باشند، براساس سوابق مذکور و به ازای هر شش (۶) سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، به یک رتبه بالاتر ارتقاء می‌یابند (مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء می یابند). سنوات دولتی غیر مربوط این قبیل کارمندان برای ارتقاء به هر رتبه به میزان یک دوم (۲/۱)  قابل محاسبه خواهد بود.

۵- امتیاز فوق العاده مدیریت هریک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفه ای) به شرح جدول شماره شش (۶) و براساس جدول شماره دو (۲) و با توجه به سطح مدیریت تعیین می‌شود.

جدول شماره شش (۶)

عناوین مدیریت و سرپرستی

معاون اداره و همتراز

رییس اداره و همتراز

معاون مدیرکل و همتراز

مدیرکل و همتراز

معاون مؤسسه و همتراز

ردیف مربوط

۵

۴

۳

۲

۱

تبصره – موارد همترازی باید به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور برسد. مواردی که قبلاً تأیید لازم اخذ شده باشد کماکان ملاک عمل برای تعیین امتیاز فوق‌العاده مدیریت می‌باشد.

۶- به منظور تطبیق وضع کارمندان دستگاه‌های اجرایی با جدول حق شاغل، مدارک تحصیلی کارمندان (مدارک علمی و دارای ارزش استخدامی) برای تعیین امتیاز تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره‌های آموزشی و مهارت‌ها وتوانایی‌های فردی ملاک عمل قرار گرفته و متناسب با ردیف‌های جدول شماره (۳) براساس جدول شماره هفت (۷) معین می‌شود.

در مورد مدارک تحصیلی ایثارگران مقررات مربوط به آنان ملاک عمل خواهد بود.

جدول شماره هفت (۷)

مقطع تحصیلی

ردیف جدول شماره (۳)

دیپلم

۱

فوق دیپلم

۲

لیسانس

۳

فوق لیسانس و دکترای حرفه ای

۴

دکترای تخصصی (Ph.D)

۵

تبصره ۱- به ازای هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستی یک درصد (۱%) و در مشاغل مدیریتی دو درصد (۲%) به ترتیب حداکثر ده درصد (۱۰%) و بیست درصد (۲۰%) از مجموع سقف امتیازات شاغل موضوع ماده (۶۶) قانون به امتیازات حق شاغل کارمندان مشمول اضافه می شود.  در هر حال مجموع امتیازات موضوع این تبصره نباید از بیست درصد (۲۰%) سقف حق شاغل تجاوز نماید.

افرادی که در طول سال جاری از یکی از فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۲)‌ و‌ (۶) فصل یکم بهره‌مند می‌باشند درصورتی که درسال جاری فاقد شرایط قانونی برخورداری از فوق‌العاده‌های مذکور گردند به همان نسبت از حکم کارگزینی آنها کسر می‌گردد و درصورتی که مجدداً در سال جاری حایز شرایط مربوط گردند معادل مبالغ کسر شده از این بابت برای مدت پس از احراز شرایط به آنها پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲- دوره‌های آموزشی که برای آنها امتیاز حق شاغل منظور می‌شود ملاک محاسبه برای اعطای گواهینامه‌های مهارتی، تخصصی و تخصصی- پژوهشی نخواهد بود.

تبصره ۳- حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمند سی سال (۳۰) است. حق شاغل کارمندان نباید از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حق شغل آنان تجاوز نماید.

۷- امتیاز حق شاغل کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی پایین‌تر از دیپلم می‌باشند و به موجب مقررات گذشته در دستگاه‌های اجرایی اشتغال یافته اند به شرح جدول شماره هشت (۸) تعیین می‌شود.

جدول شماره هشت (۸)

مدرک تحصیلی

امتیاز تحصیلات

امتیاز دوره‌های آموزشی مصوب

امتیاز مهارت و توانایی‌ها

امتیاز سنوات خدمتدر هر سال

امتیاز تجربه مربوط و مشابه در هر سال

پایین تر از دیپلم

۱۱۰۰

به ازای طی هر یک ساعت دوره‌ آموزشی‌مصوب، نیم امتیاز

(حداکثر ۵۰۰ امتیاز)

۲۰۰

۱۰

۸

۸- حقوق و مزایای کارمندان درسال ۱۳۸۸ در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و افزایش می‌یابد:

مرحله اول:

الف- در مرحله اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق‌العاده‌های مدیریت (در واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش فوق العاده سرپرستی جایگزین می‌شود) ایثارگری، نشان‌های دولتی و خدمت اداری در مناطق جنگ‌زده در زمان جنگ کارمندان براساس این مصوبه تعیین و سپس با ضریب موضوع ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری [ضریب پانصد (۵۰۰) ریال] محاسبه می‌شود.

ب- در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نموده‌اند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی (حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی مندرج درآخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۸۷ کارمند به استثناء (فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری) به عنوان تفاوت تطبیق، برای کارمند منظور می‌شود.

مرحله دوم:

الف- برای تعیین حقوق و مزایای کارمندان در سال ۱۳۸۸، کل امتیازات مکتسبه کارمند (در جزء “الف” مرحله اول) با ضریب مصوب دولت برای سال ۱۳۸۸با [ضریب ششصد (۶۰۰) ریال] محاسبه می‌شود.

ب – درصورتی که حقوق ناشی از اجرای جزء «الف» مرحله دوم بعلاوه تفاوت تطبیق موضوع جزء “ب” مرحله اول هریک از کارمندان، نسبت به دریافتی قبلی (حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی به استثناء فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری درسال ۱۳۸۷) آنان کمتر از پانزده درصد (۱۵%) افزایش داشته باشد به استناد جزء «ب» بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، تا ۱۵% درصد افزایش یافته و درحکم کارگزینی کارمند درج می‌شود. سپس سایر پرداختی‌های غیر از موارد مذکور (در جزء “الف” مرحله اول) که به موجب این مصوبه به کارمند تعلق می‌گیرد (نظیر عائله‌مندی و اولاد، سختی کار و … ) به آن اضافه شود.

پ- درصورتی که با اجرای بندهای فوق، میزان افزایش حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی و کمک هزینه عائله مندی و اولاد، مشمولین دریافت کمک هزینه عائله‌مندی نسبت به دریافتی قبلی (حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی و کمک هزینه عائله مندی و اولاد مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۸۷) کمتر از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال افزایش داشته باشد به استناد جزء “ب” بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور این تفاوت تا سقف مذکور به جمع تفاوت موضوع جزء «ب» مرحله دوم افزوده خواهد شد. این مبلغ در مورد کارمندانی که از کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار نمی‌شوند ششصد هزار ریال خواهد بود. در مورد کارمندانی که از کمک هزینه عائله مندی برخوردار نیستند ولی از کمک هزینه اولاد برخوردار می باشند به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) مبلغ یکصد هزار ریال به ششصد هزار ریال مذکور افزوده می شود.

فصل سوم : سایر مقرارت

۱- امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف افزایش مندرج در جزء «ب» بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب و استفاده از آن موکول به تعیین تفصیلی مشاغل عمومی و اختصاصی و تخصصی و ارایه دلایل مستند توسط دستگاه اجرایی و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط و موارد خاص نسبت به افزایش امتیازات شغل، شاغل و فوق‌العاده مدیریت آن دستگاه، با ارایه پیشنهاد لازم به همراه ذکر دلایل و مستندات توجیهی، در چارچوب امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایشهای پیش بینی شده موضوع جزء “ب” بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ برای طرح موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام نمایند.

۲- تعیین و برقراری فوق‌العاده‌های بندهای ۵، ۶ و ۱۰ ماده (۶۸) و فوق‌العاده بهره وری غیرمستمر موضوع ماده (۶۹) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت مفاد مواد قانون فوق موکول به ارایه پیشنهاد لازم به معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد.

۳- تا تعیین تفصیلی مشاغل تخصصی، اختصاصی و عمومی هریک از دستگاه‌های اجرایی و ابلاغ مصوبه نحوه تطبیق هریک از مشاغل هر دستگاه به یکی از طبقات حق شغل در قالب سقف مقرر در بند (۱) فوق، جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول یادشده بر اساس مفاد این مصوبه مورد عمل خواهد بود.

۴- آن دسته از کارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی سال ۱۳۸۷ از فوق‌العاده محرومیت از مطب و حق‌الزحمه تمام وقتی برخوردار بوده‌اند در سال جاری نیز به نسبت میزان ارایه خدمت و حضور در هر مورد و در مجموع حداکثر در سقف دریافتی سال ۱۳۸۷ و حداکثر درحد اعتبارات مصوب وزارت مذکور و از محل اعتبارات مشابه سال ۱۳۸۷ به شرط ارایه خدمات در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل و  نیاز به خدمات آنان در مواقع ضروری در صورت حضور در محل کار و انجام وظایف محوله به عنوان حق‌الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد. در صورتی که در سال ۱۳۸۸ میزان حضور و ارایه خدمات هریک از کارمندان مشمول در هر مورد کاهش داشته باشد به همان نسبت از سقف قابل دریافت همان فرد در سال ۱۳۸۷ کسر می‌شود. حداکثر تا بیست درصد کل کارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند از مزایای این بند یا اضافه کاری یا حق التدریس موضوع بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت سقف پنجاه درصد (۵۰%) مذکور در بند یادشده استفاده نمایند.

اضافه کار و حق التدریس سایر کارمندان وزارت مذکور نبایستی از ۵۰% حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر فرد تجاوز نماید.

۵- به منظور تطبیق وضعیت کارمندان با این مصوبه کمیته‌ای تحت عنوان کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌های مشمول این قانون با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه و یا سایر عناوین مشابه

ب- بالاترین مسؤول پرسنلی دستگاه

پ- بالاترین مسؤول طبقه بندی مشاغل دستگاه

ت- بالاترین مسؤول تشکیلات و بودجه دستگاه

ث- نماینده واحد استانی بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه

۶- هرگونه تغییرات جداول موضوع این مصوبه موکول به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

۷- هماهنگی و نظارت برحسن اجرای این مصوبه به عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می باشد.

درباره صدای آموزگار

با سلام خدمت بازدید کنندگان محترم بنده ای از بندگان خدا هستم که امیدوارم و دوست دارم که جز خدا برای هیچ چیز و هیچ کس دیگر بنده نباشم. شما هم دعایم کنید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

چند سرویس کاربردی گوگل که تا به حال از آنها استفاده نکرده اید

اگر از گوگل تنها یک مرورگر و سیتم عامل اندرویدش را می شناسید، برای اطلاع از دیگر نرم افزارهای کاربردی و گمنام این کمپانی با ما همراه باشید.