نحوه کد دهی انواع دزدگیر | صدای آموزگار
21 دی 1394

ارسال شده توسط در آموزشی, الکترونیک | 0 نظر

نحوه کد دهی انواع دزدگیر

برای کددهی به ریموت های دزدگیر استیل میت ،اعم از تصویری ومعمولی این مراحل را انجام دهید:
در قسمت بالای قاب کیت اصلی دستگاه استیل میت یک سورخ وجود دارد که اگر داخل سوراخ را مشاهده نمائید یک میکروسوئیچ را خواهید دید.(منظور از میکروسوئیچ یک دکمه کوچک فشاری میباشد که در دکمه های همه ریموت ها هم موجود است).مثبت ومنفی دستگاه را وصل نموده وسپس میکروسوئیچ گفته شده را یک ثانیه فشار داده ورها کنید وبلافاصله یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید واگر دستگاه دوریموت داشت پس از فشاردادن دکمه ریموت اول پس از سه ثانیه دکمه ریموت دوم را یکبار فشار دهید وسپس ده ثانیه صبر کنید تا دستگاه از برنامه کددهی خارج شده وآنگاه ریموت ها را آزمایش کنید.(توضیح اینکه حتما پس از فشار دکمه میروسوئچ دستگاه،سریعا یکی از دکمه های ریموت اول وپس از سه ثانیه ریموت دوم را فشار دهید ).عدم دقت درمدت زمان های گفته شده در هر مرحله ممکن است باعث خارج شدن زمان کددهی ویا کد نگرفتن یکی از ریموت ها شود.اگر تمام مراحل بالا را که بسیار ساده نیز می باشد راصحیح انجام داده باشید خواهید دید که هر دو ریموت دستگاه کد گرفته است.ضمنا عمل کددهی به ریموت را سعی کنید که در داخل اتومبیل انجام ندهید زیرا باطری اتومبیل دارای آمپر بسیار بالا است ودر صورت اتصالی هنگام فشردن میکروسوئیچ،دستگاه معیوب میشود وبهتر این است که دستگاه را جدا کرده ودر روی میز کار خود وبا منبع تغذیه آمپر پائین آن را انجام دهید.در ضمن کددهی به ریموت کنترل دزدگیر استیل میت سبب پاک شدن کدهای قبلی ریموت کنترل ها میشود.به دستگاه استیل میت فقط دو ریموت کنترل را میشود کد داد….  (لطفا ادامه مطلب را بخوانید)

 

کددهی به دزدگیرهای خانواده پی ال سی(PLC):
ترمزاتومبیل را فشاردهید ودر صورتیکه سیم ترمز اتومبیل را وصل نکرده اید سیم نارنجی(سیم قفل کودک دستگاه) را به مثبت مستقیم وصل کنید. یکی از دربها را باز کنید.فلاشرهای اتومبیل(راهنماها)شروع به فلاش زدن میکنند.سپس سه بارسوئیچ(A.C.C)را بازو بسته نموده ودر بار سوم سوئیچ را به حالت باز قرار دهید.اینک یکی از دکمه های ریموت را به مدت سه ثانیه فشار داده تا صدای چند چریپ به نشانه انجام کد دهی شنیده شود.سوئیچ را بسته وریموت را آزمایش کنید.برای ریموتهای بعدی نیز همین مراحل گفته شده را مجددا تکرار کنید.به دستگاههای خانواده پی ال سی تا چهار ریموت را میشود کدداد.ضمنا کددادن به ریموت جدید باعث پاک شدن کد ریموت های قبلی نشده وکنسل نمودن کد ریموت های قبلی مستلزم مراحل دیگری است که بعدا به آن اشاره میکنیم.در ضمن اینکه تمام مراحل از ابتدا تا انتها باید در کمتر از ده ثانیه انجام شود.

کددهی ریموت به دزدگیر جنیکس:
پس از اطمینان از وصل بودن مثبت ومنفی ورودی اصلی دزدگیر،یکی از دربهای اتومبیل را باز نموده(اگر روی میزکار تست میکنید،سیم آبی لادری را به منفی بدهید). سپس سه بار سوئیچ(A.C.C)را بازوبسته نموده ودر بار سوم آن را به حالت باز قرار دهید.اینک باید LED دستگاه به صورت یکسره روشن شود،آنگاه یکی از دکمه های ریموت اول را فشار دهید،LED شروع به چشک زدن میکند وپس از سه ثانیه مجددا به حالت روشن ثابت می ماند.اینک بلافاصله یکی از دکمه های ریموت کنترل دوم را فشار داده وپس از چند ثانیه چشمک زدن LED ، سوئیچ را ببندید وریموت ها را آزمایش کنید.در صورتیکه تمام مراحل بالا را صحیح انجام داده باشید ودستگاه وریموتها نیز سالم باشد بایستی ریموتها کد گرفته باشند .ضمنا تمام مراحل بالا را باید در کمتر از ده ثانیه انجام دهید

کددهی به دزدگیر استیل من:
برای کددهی به ریموتهای دزدگیر استیل من باید کیت اصلی دزدگیر را باز کنید. درسمت چپ کیت وبالای ICپروگرام دستگاه ، یک تک سوئیچ فشاری ویک LED وجود دارد.پس از وصل تغذیه(برق دستگاه)تک سوئیچ فوق را فشار داده ورها کنید، LED که در جنب تک سوئیچ است روشن میشود.سپس یکی از دکمه های ریموت کنترل را فشار دهید ،دستگاه با چند چریپ کدگرفتن ریموت را اعلام میکند.برای ریموت بعدی نیز همین مراحل گفته شده را مجددا تکرار کنید.اگر دستگاه وریموت سالم بوده به همین راحتی ریموت ها کد میگیرد

کددهی دزدگیرهای:سیلیکون( التیمیت، کیناس، وریور):
درداخل دستگاه های سیلیکون یک جامپر(LRN) وجود دارد(جنب IC پروگرام).پس از وصل نمودن تغذیه دستگاه یعنی مثبت ومنفی اصلی دستگاه، دوپایه این جامپر را یک لحظه به هم اتصال دهید وبلافاصله یکی از دکمه های ریموت کنترل را دوبار فشار دهید.اگر دستگاه وریموت سالم باشند ومراحل رانیز صحیح انجام داده باشید اینک دستگاه پس از چند فلاش اتمام کد دهی را اعلام میکند.توجه به این مسئله مهم است که مراحل اول تا آخر این کار باید کمتر از۱۰ثانیه طول کشیده ودرغیراین صورت دستگاه از حالت برنامه پذیرش کد خارج میشود.برای ریموتهای بعدی نیز همین مراحل گفته شده بالا را تکرارکنید.ضمنا در دستگاههای سیلیکون مدل کیناس و وریور وهم چنین بعضی مدلهای التیمیت،درمجاورت جامپر کددهی گفته شده در دستگاه،یک LEDنیز وجود دارد که هنگام کددهی وموقعی که شما جامپر LRN دستگاه رااتصال دهید اینLED به حالت چشمک زن روشن شده ووقتی که دکمه ریموت را برای کددهی فشاردهید LED فوق پس از چند چشمک خاموش میگردد واینگونه میشود مراحل کددهی سیلیکون را زمان بندی کرد.لازم به ذکر است که ریموتهای مدل کیناسی تمام دزدگیر های سیلیکون تا چهار ریموت کد میگیرند ولی در مدلهای موشکی وریموت مدل B هر تعداد ریموت که لازم داشته باشید را میشود به آن کدداد.

کددهی ریموت به دزدگیرهای اسپیسکی و کنوود:
پس از وصل تغدیه(وصل مثبت ومنفی ورودی اصلی دستگاه)یکی از دربها را باز نموده(اگر روی میز کار این عمل را انجام میدهید سیم آبی یعنی ورودی لادری رابه منفی اصلی بدهید)،اینک فلاشرهای دستگاه شروع به فلاش زدن میکند.سپس سوئیچ(A.C.C)را سه باز وبسته نموده و در بار سوم سوئیچ را به حالت باز قرار دهید.دراین هنگام LED دستگاه به صورت ثابت روشن میگردد،یکی از دکمه های ریموت کنترل را فشار دهید، LED دستگاه 3 ثانیه فلاش زده وسپس مجددا به صورت ثابت روشن میماند.در اینجا اگر میخواهید ریموت دیگری را همبه دستگاه کد دهید، یکی از دکمه های ریموت کنترل دوم را مجددا فشار دهید ، همانند باراول مجددا LED دستگاه شروع به فلاش زدن کرده وپس از3ثانیه ثابت میماند.اگر دیگر ریموت کنترل دیگری را نمیخواهید که به دستگاه کد دهید سوئیچ را بسته وریموت های کدداه شده را آزمایش کنید.خواهید دید که ریموت ها کدگرفته است.قابل ذکر است که دستگاه اسپیسکی ویا کنوود تا چهار ریموت کنترل کد میگیرد.اگر بیش از دوریموت را میخواهید کددهید در مرحله دوم کددهی هنگامی که LED دستگاه پس از کددهی به ریموت دوم پس از فلاش زدن ثابت ماند، یکی ازدکمه های ریموت سوم ومتعاقبا چهارم را فشار دهید.توجه به این نکته ضروری است که دستگاه اسپیسکی از نظر برنامه کد وانواع ریموت دارای دو مدل می باشد که یک مدل آن کد لرنینگ(ریموت هائی باI.C-1527 ) بوده وروش کددهی به آن همین مواردگفته شده بالا میباشد ومدل دوم مدل کد ثابت است(ریموت هائی با I.C-PT2260).در مورد دستگاههائی با ریموت کدثابت در آینده ای نزدیک بیشتر توضیح خواهیم داد.فقط در اینجا به این مورد بسنده میکنیم که هرگز به ریموت های کدثابت تا هنگامی که آگاهی فنی کافی را نداشتید،دست نزنید

کددهی به دزدگیر اینولزمعمولی:
مثبت ومنفی دستگاه را وصل نموده و4 بار سوئیچ(A.C.C) را باز وبسته کنید.LED دستگاه اینک یکبار فلاش زده واعلام آمادگی پذیرش کد میکند، سپس یکی از دکمه های ریموت را یکبار فشار داده تا LED دستگاه با چند چشمک اتمام عمل پذیرش کد را اعلام کند.برای ریموت دوم نیز همین مراحل را از ابتدا تا انتها انجام داده وسپس دستگاه را تست کنید .چنانچه مراحل را درست انجام داده باشید ودستگاه وریموت ها نیز سالم بوده باشد،بایستی ریموت ها کار کند. ضمنا تمام مراحل را باید کمتر از8 ثانیه انجام دهید

کددهی به دزدگیر ماجیکارتصویری (مدل های:332-932-702-802-902):

پس از وصل نمودن مثبت ومنقی اصلی دستگاه واطمینان از وصل بودن آنتن ، سه بار سوئیچ(A.C.C) را باز وبسته نموده ودر نوبت سوم سوئیچ را به حالت باز قراردهید . در این هنگام فلاشر های اتومبیل یک بارفلاش میزند.(اگر دستگاه را روی میز کار خود میخواهید کددهید، در نوبت سوم باز وبست سوئیچ ویا همان A.C.C با صدای به هم چسبیدن کنتاک های رله دستگاه متوجه حاضر شدن دستگاه روی برنامه پذیرش کد خواهید شد). اینک پس از شنیدن صدای کنتاک رله فلاشر دستگاه، بلافاصله دکمه 1ریموت تصویری را یکبار فشار داده تا دستگاه یک فلاش بزند(از صدای کنتاک کردن رله نیز میشود این را فهمید).سپس دکمه ریموت دوم را نیز فشار دهید تا همانند نوبت اول دستگاه با فلاش زدن اعلام پذیرش کد کند.اینک سوئیچ را بسته وریموت ها را آزمایش کنید.توجه کنید که تمام مراحل از ابتدا تا انتها باید در کمتر از10 ثانیه انجام شود.
در مورد جدول برنامه های دزدگیر ماجیکار بعدا به طور کامل توضیح خواهیم داد..زیرا این دستگاه دارای قابلیت نرم افزاری زیادی بوده ومیتوان برنامه های متعددی را به ان اضافه ویا حذف نمود.

کددهی به دزدگیرکینگزگان(KINGS GUN):
مثبت ومنفی اصلی دستگاه را وصل نموده .اگرچنانچه میخواهید روی اتومبیل ریموت های دستگاه را کد
دهید،مطمئن شوید که هیچ دربی باز نیست(لادری ها وصل نباشد).اینک 5 بار سوئیچ(A.C.C) را باز وبسته نمائید،در نوبت پنجم آژیر دستگاه به نشانه آمادگی جهت کدپذیری یک چریپ بلند میزند،سپس یکی از دکمه
های ریموت را فشار دهید ،چنانچه دستگاه وریموت ها سالم باشند وشما هم مراحل گفته شده را صحیح
انجام داده باشید،پس از فشار دادن دکمه ریموت،آژیردستگاه یک چریپ به نشانه گرفتن کد ریموت میزند .اگر
فقط یک ریموت را میخواهید کددهید سوئیچ را بسته وریموت را آزمایش کنید ولی چنانچه دو ریموت را
میخواهید که کد دهید پس از اینکه ریموت اول را کددادید بلافاصله یکیاز دکمه های ریموت دوم را نیز فشار
دهید،بازهم همانند نوبت اول آژیر دستگاه یک چریپ دیگر به نشانه کدپذیری ریموت به دستگاه میزند.لازم به
ذکر است که با هر بار کددهی به دستگاه کینگزگان،کد ریموت های قبلی پاک شده وفقط ریموت های جدید کددهی شده ،قابل استفاده میباشند

کددهی به دزدگیر پاورلینگ:
ترمز را فشار داده(چنانچه سیم ترمز را وصل نکرده بودید سیم نارنجی را به مثبت وصل کنید). سپس ۴ بارسوئیچ(A.C.C) را باز وبسته نمائید .در صورت صحیح انجام دادن این مراحل وسالم بودن دستگاه شما در نوبت چهارم باز شدن سوئیچ(A.C.C) اینک LED دستگاه چشمک میزند. اینک با فشار هر دکمه از ریموت کنترل و روشن وخاموش گشتن LED دستگاه اتمام کدگیری را اعلام میکند

کددهی به دزدگیر استیل میت های تصویری مدل 3000 و 5000 و سخنگو و1000متری:

کددهی به این نوع کیتهای استیل میت کمی متفاوت با استیل میتهای قدیمی میباشد.بدین صورت که پس از وصل نمودن سیم مثبت ومنفی دستگاه تک سوئیچ فشاری در بغل کیت قرار داشته و برای آن روی قاب دستگاه سوراخی نیز تعبیه گشته است این تک سوئیچ را فشار داده ورها نمیکنید(برعکس مدل های قدیمی تراستیل میت که میبایست تک سوئیچ را رها میکردید) سپس یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید تا با صدای موزیک ریموت کدگیری به شما اعلام شود.سپس بدون اینکه تک سوئیچ را رها کنید یکی از دکمه های
ریموت کنترل بعدی را فشار داده تا مانند قبل با نواختن مزیک کدگیری به ریموت دوم نیز اعلام شود.اینک سویچ را رها کرده و دستگاه را تست کنید.

طرزكددهی ماتریكس تصویری5000 طرزكددهی ماتریكس تصویری5500 طرزكددهی پروماتیکس تصویری5500

این سیستم قابلیت كددادن به 4 ریموت كنترل را به روش زیر دارد

الف/ سوئیچ اتومبیل را درحالت ON قراردهید(موتوراتومبیل را روشن نكنید)

ب / دگمه ریست را فشار دهید و بمدت 6 ثانیه نگهدارید سپس ول كنید دراین لحظه آژیر 4 مرتبه چریپ میكند به نشانه ورود سیستم به عملیات كد گیری

ج / حال دگمه های I وII را برروی ریموت تصویری همزمان به مدت 1 ثانیه فشار دهید ورهاكنید تا آژیرچریپ كند سپس ریموت تصویری بعدی بدین روش كد دهید

چ / جهت كددادن به ریموت ساده مراحل الف و ب را انجام دهید سپس دگمه های 3 و4 را همزمان فشار دهیدورهاكنید تاآژیر چریپ كند و همچنین هر بار كهخ عملیات كدگیری را انجام دهیدكد قبلی ازحافظه دستگاه پاك میشود و به همین دلیل كلیه ریموت كنترلها یتان را میبایست طی یك مرحله كد دهید.

 

منابع: http://jamshidstore.com/post/28

http://easycar.persianblog.ir/post/3

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Amuzgar