۹۱-۰۷-۰۲

ارسال شده توسط | ۱نظر

روش تعیین کوچکترین مضرب مشترک...

 برای  تعیین کوچک ترین مضرب مشترک دو...

۹۱-۰۷-۰۲

ارسال شده توسط | ۰ نظر

روش تعیین کوچکترین مضرب مشترک...

برای تعیین کوچک ترین مضرب مشترک دو عدد به صورت زیر عمل می کنیم: * ابتدا بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را پیدا می کنیم. * یکی از دو عدد را بر بزرگترین مقسوم علیه مشترک به دست آمده تقسیم می کنیم. * خارج قسمت را در عدد دیگر ضرب می کنیم. عدد حاصل ، کوچکترین مضرب مشترک دو عدد مفروض است.

۹۱-۰۷-۰۱

ارسال شده توسط | ۰ نظر

روش تعیین کوچکترین مضرب مشترک...

برای  تعیین کوچک ترین مضرب مشترک دو عدد به...

Amuzgar