۹۲-۰۶-۲۷

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ساعات کار ادارات ومشاغل در شهر تهران...

بر اساس این بخشنامه، همه دستگاه های اجرایی موظفند ساعات کار ادارات شهر تهران را با رعایت ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن و مصوبات هیئت وزیران ، در سقف 44 ساعت در هفته تنظیم و اجرا کنند

Amuzgar