۹۱-۰۸-۲۲

ارسال شده توسط | ۰ نظر

راهنمای معلم در ارزش یابی توصیفی ویژ...

کد کتاب: ۵۳/۵ سال تحصیلی: ۹۱-۹۲ دوره...

۹۱-۰۶-۰۳

ارسال شده توسط | ۰ نظر

اهداف یادگیری قرآن در دوره ابتدایی د...

اهداف یادگیری قرآن در دوره ابتدایی در یک...

۹۰-۰۹-۰۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

اصول و ضوابط طراحی سوالات امتحانی...

طرح سوالات امتحانی، فرایندی است که نیاز به...

۹۰-۰۸-۰۱

ارسال شده توسط | ۰ نظر

دو نکته مهم در خصوص دفتر« مدیریت فرا...

دو نکته  مهم در خصوص دفتر«  مدیریت...

Amuzgar