ردیف

عنوان

نمره

۱

خوانش متن (نظم و نثر)

۶

۲

درک و دریافت

۴

۳

حفظ شعر

۲

۴

فن بیان

۲

۵

یادآوری

۲

۶

کارگاه درس پژوهی

۲

۷

خود ارزیابی

۱

۸

معنی واژه

۱

جمع کل

۲۰

*شرح موضوع های
ارزش یابی مهارت های خوانداری فارسی:

۱) خوانش متن :

خوانش متن شامل
متون نظم و نثر است (۳ نمره نظم ، ۳ نمره نثر)

در خوانش متن
توجه به موارد زیر ضروری است :

– رعایت آهنگ

– توجه به لحن کلام

– رعایت تکیه:تکیه ،فشار آوایی است که روی هجای کلمه ایجاد می شود و موجب برجسته شدن هجای کلمه می شود. در مورد کلمات چند هجایی باید توجه کنیم که تغییر در هجا باعث تغییر
در معنی کلمه می شود.

مانند : سبزیsabzi (به معنی سرسبزی و طراوت) ، سبزی sab/zi (سبز هستی )

ولی  vali (سرپرست) ، ولی va/li (اما)

– رعایت مکث و درنگ

– رعایت ایستگاه های آوایی : منظور از ایستگاه های آوایی ، جاهایی است که سخن نیاز به قطع و وصل و کشش های آوایی دارد و به عبارتی رعایت زیر و بم کلمات است.