ردیف

عنوان

نمره

1

خوانش متن (نظم و نثر)

6

2

درک و دریافت

4

3

حفظ شعر

2

4

فن بیان

2

5

یادآوری

2

6

کارگاه درس پژوهی

2

7

خود ارزیابی

1

8

معنی واژه

1

جمع کل

20

*شرح موضوع های
ارزش یابی مهارت های خوانداری فارسی:

1) خوانش متن :

خوانش متن شامل
متون نظم و نثر است (3 نمره نظم ، 3 نمره نثر)

در خوانش متن
توجه به موارد زیر ضروری است :

– رعایت آهنگ

– توجه به لحن کلام

– رعایت تکیه:تکیه ،فشار آوایی است که روی هجای کلمه ایجاد می شود و موجب برجسته شدن هجای کلمه می شود. در مورد کلمات چند هجایی باید توجه کنیم که تغییر در هجا باعث تغییر
در معنی کلمه می شود.

مانند : سبزیsabzi (به معنی سرسبزی و طراوت) ، سبزی sab/zi (سبز هستی )

ولی  vali (سرپرست) ، ولی va/li (اما)

– رعایت مکث و درنگ

– رعایت ایستگاه های آوایی : منظور از ایستگاه های آوایی ، جاهایی است که سخن نیاز به قطع و وصل و کشش های آوایی دارد و به عبارتی رعایت زیر و بم کلمات است.