2 آبان 1395

ارسال شده توسط | 0 نظر

پدافند عامل و غيرعامل چيست؟...

پدافند در مفهوم كلي، دفع، خنثي كردن و يا...

Amuzgar