خانه / فرم ثبت وضعیت مدارس نازلو

فرم ثبت وضعیت مدارس نازلو

ثبت وضعیت مدارس نازلو

کارگروه تعمیر و تجهیز شورای پروژه مهر نازلو

کد آموزشگاه 8 رقمی می باشد

به صورت 4 رقمی وارد شود به عنوان مثال 1399

مجموع کلاس، اتاق دفتر، آزمایشگاه، کارگاه، نمازخانه و ...

مدیر، معاونین، دبیر، آموزگار، نیروی خدماتی و ...